|

„Ala i As” - Statut

Rok szkolny: 2009/2010

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE
„Ala i As”
Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”,
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Zespole Szkół w Pełczycach.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach.
4. Decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.
5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.


Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia§ 5
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dziecka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu na terenie gminy Pełczyce i powiatu choszczeńskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
a) działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
b) działalności wspomagającej edukację i wychowanie;
c) organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;
d) edukacji rodzin w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
g) ratownictwa i ochrony życia ludzkiego;
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
i) promocji i organizacji wolontariatu;
j) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
k) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem tradycji lokalnej;
l) aktywizację osób starszych;
m) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
b) organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) organizowanie konkursów, zawodów, olimpiad itp.
d) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom;
f) organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną;
g) organizowanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa; i) tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
j) tworzenie, popularyzacja i wdrażanie programów z dziedziny profilaktyki, terapii uzależnień, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysowej;
k) włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia;
l) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
m) prowadzenie kół zainteresowań rozwijających zdolności i pasje dzieci i młodzieży;
n) prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i wyrównujących szanse edukacyjne;
o) organizowanie wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych itp.;
p) współudział w tworzeniu bazy turystycznej;
q) działalność wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne;
r) współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, stosowanie innych środków informacji;
s) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 8
1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym taką godność nadało Walne Zgromadzenie.
5. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe może być nadane również pośmiertnie.

§ 9
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Stowarzyszenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zgromadzenie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 b - d.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, wybory i kompetencje§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 16
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku i ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo - wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia oraz porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie, co najmniej ¼ ogółu członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej, złożony do Zarządu.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I terminie z braku kworum może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie tj. po upływie 30 minut od momentu wyznaczenia I terminu.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania. 4. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo na skutek potrzeb organizacyjnych Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie może przyjąć nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
5. W okresie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani w takim samym trybie, w jakim są wybierani.

§ 20
1. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków. Decyzją Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu wchodzą członkowie Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprzewodniczący lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 21
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 26 ust. 6;
h) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z zebrania Zarządu sporządza się protokół.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub upoważniony członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 22
1. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący ustala zakres działania zastępców i członków Zarządu. 2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje, jeżeli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 23
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która uzyska największą ilość głosów w głosowaniu wyboru Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
4.. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
6. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 28
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 19 pkt 1-3 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Pełczyce.
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Ala i As” w dniu 23 kwietnia 2009 roku w Pełczycach.

Wyświetleń strony: 2278
Kontakt
ul. Kościelna 3
73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768 54 29
e-mail: zs@zspelczyce.pl
http://www.zspelczyce.pl
UNICEF

Zegar
Wielke odliczanie


UM Pełczyce